Chinh phục - sở hữu- làm chủ (đôi suy nghĩ góp thêm về khái niệm "làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59496Chinh phục - sở hữu- làm chủ (đôi suy nghĩ góp thêm về khái niệm "làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59496