Pháp luật về kết hôn giả tạo ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59561Pháp luật về kết hôn giả tạo ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59561