Những bản Hiếp pháp độc lập đầu tiên ở Đông Nam Á năm 1945

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59602Những bản Hiếp pháp độc lập đầu tiên ở Đông Nam Á năm 1945

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59602