"Thông điệp của tướng De Gaulle ngày 19.8.1945" và mưu đồ tái lập sự thống trị của Pháp ở Đông Dương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59604"Thông điệp của tướng De Gaulle ngày 19.8.1945" và mưu đồ tái lập sự thống trị của Pháp ở Đông Dương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59604