10-1945, khởi đầu truyền thống liên minh hai nhà nước Lào - Việt Nam chống kẻ thù chung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5961910-1945, khởi đầu truyền thống liên minh hai nhà nước Lào - Việt Nam chống kẻ thù chung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59619