Ngữ âm tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59688Ngữ âm tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59688