Giáo trình phương pháp luân nghiên cứu khoa học tiếng Trung Quốc (Dùng cho hệ sau đại học)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59689Giáo trình phương pháp luân nghiên cứu khoa học tiếng Trung Quốc (Dùng cho hệ sau đại học)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59689