Mô hình dữ liệu từ vựng của từ điển tin học tiếng địa phương Nghệ-Tĩnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59702Mô hình dữ liệu từ vựng của từ điển tin học tiếng địa phương Nghệ-Tĩnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59702