Tách giữ kim loại nặng chì, đồng, niken, crom, và thori từ dung dịch môi trường axit yếu bằng cột axit humic

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59787Tách giữ kim loại nặng chì, đồng, niken, crom, và thori từ dung dịch môi trường axit yếu bằng cột axit humic

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59787