Nghiên cứu các tai biến tiềm ẩn của hệ thống đê tỉnh Hà Nam trên cơ sở phân tích địa mạo, đại chất

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59801Nghiên cứu các tai biến tiềm ẩn của hệ thống đê tỉnh Hà Nam trên cơ sở phân tích địa mạo, đại chất

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59801