Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong thành lập bản đồ hiện trạng và bản đồ biến động sử dụng đất khu vực Hồ Tây (1977 - 2000

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59813Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong thành lập bản đồ hiện trạng và bản đồ biến động sử dụng đất khu vực Hồ Tây (1977 - 2000

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59813