Nghiên cứu thuốc trừ sâu hại kho - bacna từ cây na và cây bách bộ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59860Nghiên cứu thuốc trừ sâu hại kho - bacna từ cây na và cây bách bộ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59860