Một số ứng dụng nấm men trong công nghệ sinh học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59879Một số ứng dụng nấm men trong công nghệ sinh học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59879