Hoạt tính xúc tác của phúc Fe (III) mang trên màng trao đổi ion trong quá trình oxi hóa Na2S

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59933Hoạt tính xúc tác của phúc Fe (III) mang trên màng trao đổi ion trong quá trình oxi hóa Na2S

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59933