Nghiên cứu đặc điểm sinh học và thành phần hóa học của một số loài của chi Mần tưới (Eupatorium L.) - họ Cúc (Asteraceae) ở Việt Nam: Luận văn ThS. Sinh học: 604201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60158Nghiên cứu đặc điểm sinh học và thành phần hóa học của một số loài của chi Mần tưới (Eupatorium L.) - họ Cúc (Asteraceae) ở Việt Nam: Luận văn ThS. Sinh học: 604201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60158