Nguồn sử liệu tiếng Pháp về chính sách quản lý đất đai đô thị Hà Nội giai đoạn 1888-1945: Luận án TS. Nhân văn khác: 622203

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60238Nguồn sử liệu tiếng Pháp về chính sách quản lý đất đai đô thị Hà Nội giai đoạn 1888-1945: Luận án TS. Nhân văn khác: 622203

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60238