Dược lý học lâm sàng. Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60250Dược lý học lâm sàng. Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60250