Thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và tương đương dịch thuật của chúng trong tiếng Anh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60260Thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và tương đương dịch thuật của chúng trong tiếng Anh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60260