Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Xuân Yêm-
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Cồn-
dc.contributor.authorKhổng, Minh Hoàng Việt-
dc.date.accessioned2017-11-13T02:52:40Z-
dc.date.available2017-11-13T02:52:40Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationKhổng, M. H. V. (2017). Thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và tương đương dịch thuật của chúng trong tiếng Anh. Luận án tiến sỹ. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60260-
dc.description.abstractLuận án là công trình đầu tiên nghiên cứu về chuyển dịch tương đương thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh. Luận án đã giới thuyết rõ khái niệm thuật ngữ khoa học hình sự, đề xuất tiêu chí nhận diện thuật ngữ khoa học hình sự trong tiếng Việt. Luận án đã tiến hành khảo sát 1456 thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt về các mặt phương thức hình thành, nguồn gốc, đặc điểm cấu tạo, đặc điểm định danh. Luận án cũng đã tiến hành khảo sát các thủ pháp chuyển dịch tương đương thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh và các tương đương dịch thuật của thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt trong tiếng Anh. Dựa trên kết quả khảo sát phân tích, luận án đã có một số đề xuất về việc lựa chọn, sử dụng các thủ pháp chuyển dịch thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh đạt hiệu quả cao hơn.en_US
dc.format.extent158 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherH.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănen_US
dc.subjectTiếng Việten_US
dc.subjectDịch thuậten_US
dc.titleThuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và tương đương dịch thuật của chúng trong tiếng Anhen_US
dc.typethesisen_US
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050004998.pdf
  • Size : 1,71 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Xuân Yêm-
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Cồn-
  dc.contributor.authorKhổng, Minh Hoàng Việt-
  dc.date.accessioned2017-11-13T02:52:40Z-
  dc.date.available2017-11-13T02:52:40Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationKhổng, M. H. V. (2017). Thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và tương đương dịch thuật của chúng trong tiếng Anh. Luận án tiến sỹ. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60260-
  dc.description.abstractLuận án là công trình đầu tiên nghiên cứu về chuyển dịch tương đương thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh. Luận án đã giới thuyết rõ khái niệm thuật ngữ khoa học hình sự, đề xuất tiêu chí nhận diện thuật ngữ khoa học hình sự trong tiếng Việt. Luận án đã tiến hành khảo sát 1456 thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt về các mặt phương thức hình thành, nguồn gốc, đặc điểm cấu tạo, đặc điểm định danh. Luận án cũng đã tiến hành khảo sát các thủ pháp chuyển dịch tương đương thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh và các tương đương dịch thuật của thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt trong tiếng Anh. Dựa trên kết quả khảo sát phân tích, luận án đã có một số đề xuất về việc lựa chọn, sử dụng các thủ pháp chuyển dịch thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh đạt hiệu quả cao hơn.en_US
  dc.format.extent158 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherH.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănen_US
  dc.subjectTiếng Việten_US
  dc.subjectDịch thuậten_US
  dc.titleThuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và tương đương dịch thuật của chúng trong tiếng Anhen_US
  dc.typethesisen_US
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050004998.pdf
  • Size : 1,71 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :