Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị ở các huyện miền núi từ năm 1996 đến năm 2015: Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60265Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị ở các huyện miền núi từ năm 1996 đến năm 2015: Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60265