Hóa học và công nghệ hóa dầu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60356Hóa học và công nghệ hóa dầu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60356