Dược lâm sàng - Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị. Tập 2, Sử dụng thuốc trong điều trị

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60384Dược lâm sàng - Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị. Tập 2, Sử dụng thuốc trong điều trị

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60384