Cơ sở lí thuyết các quá trình hoá học : dùng cho sinh viên khoa Hoá các trường Đại học Tổng hợp và Sư phạm. (Tái bản lần 7, có sửa chữa)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60392Cơ sở lí thuyết các quá trình hoá học : dùng cho sinh viên khoa Hoá các trường Đại học Tổng hợp và Sư phạm. (Tái bản lần 7, có sửa chữa)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60392