Đánh giá môi trường chiến lược : các dự án chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triể

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60411Đánh giá môi trường chiến lược : các dự án chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triể

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60411