Phương pháp điều tra đánh giá tài nguyên rừng nhiệt đới

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60431Phương pháp điều tra đánh giá tài nguyên rừng nhiệt đới

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60431