Cơ sở lí thuyết hoá học : Dùng cho các trường đại học kỹ thuật. Phần 1, Cấu tạo chất

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60483Cơ sở lí thuyết hoá học : Dùng cho các trường đại học kỹ thuật. Phần 1, Cấu tạo chất

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60483