Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự theo Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) : Luận văn ThS. Luật : 603801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60660Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự theo Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) : Luận văn ThS. Luật : 603801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60660