Nghiên cứu hoạt tính ức chế xanthine oxidase của một số cao chiết từ nấm dược liệu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60671Nghiên cứu hoạt tính ức chế xanthine oxidase của một số cao chiết từ nấm dược liệu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60671