Đánh giá tác dụng ức chế enzym xathine oxidase in vitro của cây nở ngày đất (Gomphrena celosiodes Mart.)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60676Đánh giá tác dụng ức chế enzym xathine oxidase in vitro của cây nở ngày đất (Gomphrena celosiodes Mart.)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60676