Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn từ vùng rễ cây trồng có khả năng kháng phổ rộng các nấm gây bệnh thực vật.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60755Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn từ vùng rễ cây trồng có khả năng kháng phổ rộng các nấm gây bệnh thực vật.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60755