Các hợp chất dễ bay hơi từ loài Gừng gió (Zingiber zerumbet (L.) Smith) ở Vườn Quốc gia Bến En, Thanh Hóa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60759Các hợp chất dễ bay hơi từ loài Gừng gió (Zingiber zerumbet (L.) Smith) ở Vườn Quốc gia Bến En, Thanh Hóa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60759