Tách dòng sáu gen khung virus cúm A/H5N1 vào vector pHW2000 phục vụ tạo chủng gốc vaccine cúm bằng kỹ thuật di truyền ngược

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60791Tách dòng sáu gen khung virus cúm A/H5N1 vào vector pHW2000 phục vụ tạo chủng gốc vaccine cúm bằng kỹ thuật di truyền ngược

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60791