Tổng hợp Naphtol as-thế Photphat làm cơ chất nhuộm Photphataza bạch cầu người

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60794Tổng hợp Naphtol as-thế Photphat làm cơ chất nhuộm Photphataza bạch cầu người

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60794