Xây dựng quy trình sản xuất rượu Brandy sử dụng quả bần chua (Sonneratia caseolaris)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60809Xây dựng quy trình sản xuất rượu Brandy sử dụng quả bần chua (Sonneratia caseolaris)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60809