Những vấn đề pháp lý chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty cổ phần ở Việt Nam.: Luận văn ThS. Luật: 603801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60877Những vấn đề pháp lý chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty cổ phần ở Việt Nam.: Luận văn ThS. Luật: 603801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60877