Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Thị Hồng-
dc.date.accessioned2017-12-29T03:58:52Z-
dc.date.available2017-12-29T03:58:52Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60940-
dc.description77 tr.en_US
dc.description.abstractTác giả đã trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phương thức của hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cụ thể về các khái niệm cơ bản về đổi mới công nghệ, vai trò của đổi mới công nghệ, nhu cầu và phương thức của hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Bên cạnh đó nêu lên thực trạng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cũng như kinh nghiệm và chính sách tương đối điển hình của một số nước để áp dụng hỗ trợ cho việc đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp của Việt Nam. Qua quá trình triển khai thực tế của các Chương trình, các Quỹ…, tác giả đã hệ thống thực trạng hoạt động và một số vướng mắc, bất bất cập của các văn bản chính sách đối với ngành Khoa học và Công nghệ nói chung cũng như đối với Quỹ Natif nói riêng. Tác giả đã tập trung phân tích hiện trạng một số hoạt động của quỹ (văn bản, bộ máy, quy trình) bên cạnh đó nêu lên được những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. Cuối cùng, tác giả đề xuất một số xuất giải pháp về đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân mạnh dạn thay đổi tư tưởng và quan tâm đến việc đổi mới công nghệ góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, dịch vụ, công nghệ…en_US
dc.publisherH.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănen_US
dc.subjectQuỹ đổi mới công nghệ quốc giaen_US
dc.subjectCông nghệen_US
dc.titleĐổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF): Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005039.pdf
  • Size : 1,87 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Hồng-
  dc.date.accessioned2017-12-29T03:58:52Z-
  dc.date.available2017-12-29T03:58:52Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60940-
  dc.description77 tr.en_US
  dc.description.abstractTác giả đã trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phương thức của hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cụ thể về các khái niệm cơ bản về đổi mới công nghệ, vai trò của đổi mới công nghệ, nhu cầu và phương thức của hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Bên cạnh đó nêu lên thực trạng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cũng như kinh nghiệm và chính sách tương đối điển hình của một số nước để áp dụng hỗ trợ cho việc đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp của Việt Nam. Qua quá trình triển khai thực tế của các Chương trình, các Quỹ…, tác giả đã hệ thống thực trạng hoạt động và một số vướng mắc, bất bất cập của các văn bản chính sách đối với ngành Khoa học và Công nghệ nói chung cũng như đối với Quỹ Natif nói riêng. Tác giả đã tập trung phân tích hiện trạng một số hoạt động của quỹ (văn bản, bộ máy, quy trình) bên cạnh đó nêu lên được những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. Cuối cùng, tác giả đề xuất một số xuất giải pháp về đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân mạnh dạn thay đổi tư tưởng và quan tâm đến việc đổi mới công nghệ góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, dịch vụ, công nghệ…en_US
  dc.publisherH.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănen_US
  dc.subjectQuỹ đổi mới công nghệ quốc giaen_US
  dc.subjectCông nghệen_US
  dc.titleĐổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF): Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005039.pdf
  • Size : 1,87 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :