Chất lượng nguồn nhân lực cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở hiện nay (nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Nam): Luận án TS. Xã hội học và Nhân học: 603103

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60949Chất lượng nguồn nhân lực cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở hiện nay (nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Nam): Luận án TS. Xã hội học và Nhân học: 603103

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60949