Biến đổi xã hội vùng ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa (Trường hợp huyện Từ Liêm từ 1996 đến 2013): Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60954Biến đổi xã hội vùng ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa (Trường hợp huyện Từ Liêm từ 1996 đến 2013): Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60954