Quyết định hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) : Luận văn ThS. Luật : 603801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60996Quyết định hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) : Luận văn ThS. Luật : 603801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60996