Diễn thế sinh thái thứ sinh của cảnh quan vùng ngã ba Đông Dương, Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61030Diễn thế sinh thái thứ sinh của cảnh quan vùng ngã ba Đông Dương, Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61030