Tính toán diện tích thực của bề mặt thửa đất trên bản đồ địa chính ở khu vực đồi, núi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61034Tính toán diện tích thực của bề mặt thửa đất trên bản đồ địa chính ở khu vực đồi, núi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61034