Nghiên cứu biến tính bùn đỏ Tân Rai làm vật liệu xử lý một số kim loại nặng và anion độc hại trong môi trường nước : Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61101Nghiên cứu biến tính bùn đỏ Tân Rai làm vật liệu xử lý một số kim loại nặng và anion độc hại trong môi trường nước : Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61101