Đánh giá hiệu quả tích lũy cacbon của phương thức nông lâm kết hợp Keo- Chè tại vùng đệm Khu Bảo tồn Thần Sa – Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên :Luận án TS. Khoa học môi trường: 624403

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61106Đánh giá hiệu quả tích lũy cacbon của phương thức nông lâm kết hợp Keo- Chè tại vùng đệm Khu Bảo tồn Thần Sa – Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên :Luận án TS. Khoa học môi trường: 624403

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61106