Nghiên cứu đánh giá tình trạng phơi nhiễm asen của bà mẹ, trẻ em tại tỉnh Hà Nam : Luận án TS. Khoa học vật chất: 62 44 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61109Nghiên cứu đánh giá tình trạng phơi nhiễm asen của bà mẹ, trẻ em tại tỉnh Hà Nam : Luận án TS. Khoa học vật chất: 62 44 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61109