Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho hệ hỗ trợ cảnh báo lũ lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam : Luận án TS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 628501

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61112Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho hệ hỗ trợ cảnh báo lũ lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam : Luận án TS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 628501

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61112