Phát triển thị trường chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đến năm 2020: Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61178Phát triển thị trường chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đến năm 2020: Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61178