Tách dòng và biểu hiện gen mã hóa cytochrome P450 từ DNA metagenome suối nước nóng Bình Châu : Luận văn ThS. Công nghệ nano sinh học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61208Tách dòng và biểu hiện gen mã hóa cytochrome P450 từ DNA metagenome suối nước nóng Bình Châu : Luận văn ThS. Công nghệ nano sinh học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61208