Nghiên cứu và phát triển phương pháp phân lớp ở đồng bằng sông hồng sử dụng ảnh vệ tinh landsat 8: Luận văn ThS. Máy tính: 604801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61211Nghiên cứu và phát triển phương pháp phân lớp ở đồng bằng sông hồng sử dụng ảnh vệ tinh landsat 8: Luận văn ThS. Máy tính: 604801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61211