“UBER” nhân lực R&D - Một cách tiếp cận trong thu hút và sử dụng nhân lực nhân lực hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61349“UBER” nhân lực R&D - Một cách tiếp cận trong thu hút và sử dụng nhân lực nhân lực hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61349