Chế tạo vật liệu axit rắn TiO2 sunfat hóa làm xúc tác cho phản ứng este hóa để tổng hợp 2-ethylhexyl methoxycinnamate

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61356Chế tạo vật liệu axit rắn TiO2 sunfat hóa làm xúc tác cho phản ứng este hóa để tổng hợp 2-ethylhexyl methoxycinnamate

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61356